Lectura i llenguatges musicals / Lectura y lenguajes musicales. Lucía Martín-Maestro Verbo

Lectura i llenguatges medievals amb Lucía Martín-Maestro Verbo

El present curs pretén constituir un apropament inicial als diferents llenguatges musicals i estils resultants que es van desenvolupar en l’Edat mitjana, com a mitjà per a comprendre l’evolució i esdevenir de la música occidental.

Estudiarem el context històric, els diferents tractats i descobrirem com desxifrar les notacions originals, a través dels principals manuscrits, sempre amb una metodologia a l’una teòrica i pràctica.

Pre-Ars Antiqua

1. En la ment de l’home medieval

1.1. L’art de la memòria

1.1.1. Relacions intertextuals

1.2. Mètodes mnemotècnics

1.2.1. Tons salmòdics

2. Aportacions del cant pla i les seves formes derivades

2.1.1. Modalitat i ‘octoechos’

2.1.2. La creació de la notació: una eina per a la memòria

2.1.2.1. Diferents scriptoria

2.1.2.2. Semiologia gregoriana: una notació plena de detalls

2.1.3. Tratadística

3. Formes musicals i cançó llatina

3.1.1. Seqüències

3.1.2. Versus

3.1.3. Planctus

3.1.4. Conductus

4. Cançó de dansa

4.1. Ars Antiqua

4.2. Polifonia i repertori sacre

5. L’origen de la polifonia

5.1. Polifonies improvisades

5.2. Primeres evidències teòriques escrites:

5.2.1. Musica enchiriadis

5.2.1.1. Proposta teòrica

5.2.1.2. Organum paral·lel

5.2.1,2.1. Problemàtiques

5.2.2. Micrologus (Guido d’Arezzo)

5.2.2.1. Noves propostes

5.2.2.2. Organum oblic

5.2.2.1. Noves propostes

5.2.2.2. Organum oblic

5.2.3. Tropari de Winchester

6. l’Escola de Sant Marcial de Llemotges

6.1.1.1. Notació aquitana

6.1.2. Un cas particular: el Còdex Calixtí

7. l’Escola de Notredam

7.1. Notació modal

7.1.1. Conseqüències

7.2. Noves formes musicals

7.2.1. Conductus

7.2.2. Motet

7.3. Escola de Notredam a Espanya

7.3.1. Còdex de Madrid

7.3.2. Còdex de las Huelgas

Monodía sacra i profana

8. El repertori vernacle

8.1. Exemple d’intertextualitat

8.2. Cançons de Cambridge

8.3. Carmina Burana

8.3.1. Els creadors

9. La lírica trovadoresca

9.1. Eclosió de la lírica vernacla a França

9.1.1. Trobadors

9.1.2. Trovers

9.2. Alemanya

9.2.1. Minnesingers

9.2.2. Maistersingers

9.2.3. Goliards

9.3. Espanya

9.3.1. Les Cantigues d’Amic de Martin Codax

9.3.2. Les Cantigues de Santa Maria d’Alfons X el Savi

9.3.3. El Llibre Vermell: un cas vernacle particular

9.4. Anglaterra

9.4.1. Els Contes de Canterbury

Ars Nova

10. Naixement de l’humanisme

10.1. Canvis en la mentalitat medieval

10.2. Concepte de “creador”

10.3. Noves necessitats expressives

11. Canvis en la notació

11.1. Tratadística

11.2. Franco de Colònia

12. Nova polifonia profana

12.1. Les formes fixes

13. Philippe de Vitry

13.1. Roman de Fauvel

13.2. Jehan de Lescurel

14. Polifonia Sacra

14.1. Guillaume de Machaut

15. Ars Nova a Itàlia

15.1. Un sistema propi

15.2. Les formes italianes

15.3. El Codex Rossi

15.4. El Codex Squarcialuppi

15.5. Francesco Landini

Ars Subtilior

16. França

16.1. Avinyó i la influència italiana

16.2. Revolució de la notació

16.2.1. Codex Chantilly

17. Itàlia

17.1. Borgonya i la influència francesa

17.1.1. La primera escola Franco-Flamenca

17.1.2. Configuració del llenguatge renaixentista

El curs serà impartit per Lucía Martín-Maestro Verbo, intèrpret i investigadora especialitzada en música medieval i, a més, fundadora i directora artística d’Egeria (@egeriavoices).

Llicenciada pel Real Conservatori Superior de Música de Madrid i Màster en Interpretació de la Música Antiga per la Sorbonne Université i el Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa de París, ha tingut l’oportunitat d’estudiar amb els especialistes en música medieval més destacats a nivell internacional, com Katarina Livljianic, Brigitte Lesne o Benjamin Bagby, i de completar la seva formació en el Centre de Musique Médiévale de Paris i el Centre International de Musiques Médiévales de Montpeller. A més, ha estat beneficiària d’una beca de la Columbia University de Nova York per al desenvolupament del projecte d’iconografia medieval FAB-MUSICONIS. Així mateix, està en possessió d’un Màster en Educació Musical, un Màster en Estudis Artístics, literaris i de la cultura, tots dos per la Universitat Autònoma de Madrid, i d’un postgrau en Protecció i Difusió del Patrimoni Artístic Iberoamericà, per la Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Ferndando. En l’actualitat, estudia un Màster en Direcció de Cor en la Sorbonne Université de Paris.

❖ Data d’inici: 20 de gener

❖ 4 sessions al mes, 1 hora a la setmana

❖ Horari de 18.00 a 19.00, els dimecres.

❖ Durada del curs: de gener a juny de 2021. En cas de coincidir una classe amb un festiu o període de vacances (Setmana Santa), es proposaria una data per a la seva recuperació.

❖Inscripcions en info@cimmvalldigna.org

Lectura y lenguajes medievales con Lucía Martín-Maestro Verbo

El presente curso pretende constituir un acercamiento inicial a los diferentes lenguajes musicales y estilos resultantes que se desarrollaron en la Edad Media, como medio para comprender la evolución y devenir de la música occidental.

Estudiaremos el contexto histórico, los diferentes tratados y descubriremos cómo descifrar las notaciones originales, a través de los principales manuscritos, siempre con una metodología a la par teórica y práctica.

 

Pre-Ars Antiqua

1. En la mente del hombre medieval

1.1. El arte de la memoria

1.1.1. Relaciones intertextuales

1.2. Métodos mnemotécnicos

1.2.1. Tonos salmódicos

2. Aportaciones del canto llano y sus formas derivadas

2.1.1. Modalidad y octoechos

2.1.2. La creación de la notación: una herramienta para la memoria

2.1.2.1. Diferentes scriptoria

2.1.2.2. Semiología gregoriana: una notación llena de detalles

2.1.3. Tratadística

3. Formas musicales y canción latina

3.1.1. Secuencias

3.1.2. Versus

3.1.3. Planctus

3.1.4. Conductus

4. Canción de danza

Ars Antiqua

Polifonía y repertorio sacro

5. El origen de la polifonía

5.1. Polifonías improvisadas

5.2. Primeras evidencias teóricas escritas:

5.2.1. Musica enchiriadis

5.2.1.1. Propuesta teórica

5.2.1.2. Organum paralelo

5.2.1,2.1. Problemáticas

5.2.2. Micrologus (Guido d’Arezzo)

5.2.2.1. Nuevas propuestas

5.2.2.2. Organum oblicuo

5.2.2.1. Nuevas propuestas

5.2.2.2. Organum oblicuo

  5.2.3. Tropario de Winchester

6.La Escuela de San Marcial de Limoges

6.1.1.1. Notación aquitana

6.1.2. Un caso particular: el Códice Calixtino

7.La Escuela de Notre Dame

7.1. Notación modal

7.1.1. Consecuencias

7.2. Nuevas formas musicales

7.2.1. Conductus

7.2.2. Motete

7.3. Escuela de Notre Dame en España

7.3.1. Códice de Madrid

7.3.2. Códice de las Huelgas

Monodía sacra y profana

8. El repertorio vernáculo

8.1. Ejemplo de intertextualidad

8.2. Canciones de Cambridge

8.3. Carmina Burana

8.3.1. Los creadores

9. La lírica trovadoresca

9.1. Eclosión de la lírica vernácula en Francia

9.1.1. Trovadores

9.1.2. Troveros

9.2. Alemania

9.2.1. Minnesingers

9.2.2. Maistersingers

9.2.3. Goliardos

9.3. España

9.3.1. Las Cantigas de Amigo de Martin Codax

9.3.2. Las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio

9.3.3. El Llibre Vermell: un caso vernáculo particular

9.4. Inglaterra

9.4.1. Los Cuentos de Canterbury

Ars Nova

10. Nacimiento del humanismo

10.1. Cambios en la mentalidad medieval

10.2. Concepto de “creador”

10.3. Nuevas necesidades expresivas

11. Cambios en la notación

11.1. Tratadística

11.2. Franco de Colonia

12. Nueva polifonía profana

12.1. Las formas fijas

13. Philippe de Vitry

13.1. Roman de Fauvel

13.2. Jehan de Lescurel

14. Polifonía Sacra

14.1. Guillaume de Machaut

15. Ars Nova en Italia

15.1. Un sistema propio

15.2. Las formas italianas

15.3. El Codex Rossi

15.4. El Codex Squarcialuppi

15.5. Francesco Landini

Ars Subtilior

16. Francia

16.1. Avignon y la influencia italiana

16.2. Revolución de la notación

16.2.1. Codex Chantilly

17. Italia

17.1. Borgoña y la influencia francesa

17.1.1. La primera escuela Franco-Flamenca

17.1.2. Configuración del lenguaje renacentista

 

El curso será impartido por Lucía Martín-Maestro Verbo, intérprete e investigadora especializada en música medieval y, además, fundadora y directora artística de EGERIA (@egeriavoices).

Licenciada por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y Máster en Interpretación de la Música Antigua por la Sorbonne Université y el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, ha tenido la oportunidad de estudiar con los especialistas en música medieval más destacados a nivel internacional, como Katarina Livljianic, Brigitte Lesne o Benjamin Bagby, y de completar su formación en el Centre de Musique Médiévale de Paris y el Centre International de Musiques Médiévales de Montpellier. Además, ha sido beneficiaria de una beca de la Columbia University de Nueva York para el desarrollo del proyecto de iconografía medieval FAB-MUSICONIS. Asimismo, está en posesión de un Máster en Educación Musical, un Máster en Estudios Artísticos, literarios y de la cultura, ambos por la Universidad Autónoma de Madrid, y de un posgrado en Protección y Difusión del Patrimonio Artístico Iberoamericano, por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En la actualidad, estudia un Máster en Dirección de Coro en la Sorbonne Université de Paris.

Fecha de inicio: 20 de enero

❖ 4 sesiones al mes, 1 hora a la semana

❖ Horario de 18:00 a 19:00, los miércoles.

❖ Duración del curso: de enero a junio de 2021. En caso de coincidir una clase con un festivo o período de vacaciones (Semana Santa), se propondría una fecha para su recuperación.

❖Inscripciones en info@cimmvalldigna.org