TROBADORS E JOGLARS

Trobadors e joglars

‘Instruments per trobar e fer joglaria’

L’autor del Llibre d’Alexandre (a mitjan segle XIII), descrivint l’entrada del conqueridor en Babilònia, diu:

El pleyto de joglares eran fiera riota

avie y simfonía, larpa, giga e rota,

albogues e salterio, cítola que mas trota,

guitarra e viola que las coytas enbota.

El Poema d’Alfons XI, contant el matrimoni d’aquest Rei (1328), refereix com, en el monestir de les Vagues de Burgos, tocaven els joglars els seus instruments:

El laud ivan tañiendo,

estromento falaguero,

la viuela tañiendo

el rabé con el salterio;

la guitarra serranista,

estromento con razón,

la exabeba morisca,

allá e[l] medio canón;

la gayta, que es sotil,

con que todos plazer han,

otros estromentos mill

con la farpa de don Tristán,

que da los puntos doblados

con que falaga el locano

e todos los enamorados

en el tienpo del verano.

Aquests són només dos exemples de totes les cròniques i poemes lírics que han arribat fins als nostres dies en què es parla dels instruments que tot joglar podia fer sonar.

Per a aquest programa hem preparat una selecció de cançons de trobadors estilísticament diferents,  de diverses procedències i un parell de danses. Tot això per al lluïment dels instruments amb els quals ens acompanyem, que són reproduccions com els que ells mateixos van usar en la seva època i que estan basats en iconografia dels segles XII al XV.

El cant té també un pes molt important en el nostre programa com a mitjà de comunicació de sentiments i narradora de històries i també com l’instrument més antic que l’ésser humà va utilitzar i en el qual s’inspiren la resta dels instruments que l’home ha inventat.

 

Trobadors e joglars

“Instrumentos per trovar, tañer e fazer juglaría”

El autor del Libro de Alexandre (a mediados del siglo XIII), describiendo la entrada del conquistador en Babilonia, dice:

El pleyto de joglares eran fiera riota

avie y simfonía, larpa, giga e rota,

albogues e salterio, cítola que mas trota,

guitarra e viola que las coytas enbota.

El Poema de Alfonso XI, contando el matrimonio de este Rey (1328), refiere como, en el monasterio de las Huelgas de Burgos, tañían los juglares sus instrumentos:

El laud ivan tañiendo,

estromento falaguero,

la viuela tañiendo

el rabé con el salterio;

la guitarra serranista,

estromento con razón,

la exabeba morisca,

allá e[l] medio canón;

la gayta, que es sotil,

con que todos plazer han,

otros estromentos mill

con la farpa de don Tristán,

que da los puntos doblados

con que falaga el locano

e todos los enamorados

en el tienpo del verano.

Estos son sólo dos ejemplos de todas las crónicas y poemas líricos que han llegado hasta nuestros días en los que se habla de los instrumentos que todo juglar podía tañer.

Para este programa hemos preparado una selección de canciones de trovadores estilísticamente distintas,  de diversas procedencias y un par de danzas. Todo ello para el lucimiento de los instrumentos con los que nos acompañamos, que son reproducciones como los que ellos mismos usaron en su época y que están basados en iconografía de los siglos XII al XV.

El canto tiene también un peso muy importante en nuestro programa como medio de comunicación de sentimientos e historias y como el instrumento más antiguo que el ser humano utilizó y en el cual se inspiran el resto de los instrumentos que el hombre ha inventado.

EL CONTE DE JAUME I

 

EL CONTE DE JAUME I

AMIMIC TEATRE

Jaime haurà d’esforçar-se per a convertir-se en un bon Rei i conquistar les terres de València. La seva última prova serà lluitar contra el gran drac.

Una història contada per la seva estimada Violant amb titelles i actors des de la infància del Rei. La conquesta de València, els Furs, el «Llibre dels Fets»…

Coneix la nostra història d’una forma divertida i molt participativa.

Conèixer la història de València, la vida del Rei Jaume I però des de la perspectiva d’una dona. Violant. Ella serà la que ens conte la vida de Jaume I des de la seva infantesa. On va realitzar els seus estudis. Anècdotes de la seva vida. Com va ser la reconquesta. Des d’on van sortir amb els vaixells. La lluita contra el rei moro. La proclamació dels Furs…

La història cobra vida des del principi de l’obra i els personatges viuran aventures inimaginables ja que l’obra barreja la realitat de la nostra història amb la fantasia. La lluita contra el drac (el drac de Sant Jordi) que demostrarà que Jaime està preparat per a ser un bon Rei.

En la nostra obra a més de la història i la fantasia també juguem amb l’amor, l’amor que senten Violant i Jaume i és tal que per això cada nou d’octubre se celebra sant Dionís i es regala una mocadorá.

El CUENTO DE JAUME I

AMIMIC TEATRE 

Jaime deberá esforzarse para convertirse en un buen Rey y conquistar las tierras de Valencia. Su última prueba será luchar contra el gran dragón.

Una historia contada por su amada Violant con títeres y actores desde la infancia del Rey. La conquista de Valencia, los Fueros, el «Llibre dels Fets»…

Conoce nuestra historia de una forma divertida y muy participativa.

Conocer la historia de Valencia, la vida del Rey Jaume I pero desde la perspectiva de una mujer. Violant. Ella será la que nos cuente la vida de Jaume I desde su infancia. Donde realizó sus estudios. Anécdotas de su vida. Como fue la reconquista. Desde donde salieron con los barcos. La lucha contra el Rey moro. La proclamación de los Fueros…

La historia cobra vida desde el principio de la obra y los personajes vivirán aventuras inimaginables ya que la obra mezcla la realidad de nuestra historia con la fantasía. La lucha contra el dragón (el drac de Sant Jordi) que demostrará que Jaime está preparado para ser un buen Rey.

En nuestra obra además de la historia y la fantasía también jugamos con el AMOR, el amor que sienten Violant y Jaume I es tal que por ello cada nueve de Octubre se celebra Sant Dionís y se regala una mocadorá.

 

JAUME I

LA PEQUEÑA JUGLARESA

 

Aventures musicals a l’Edad Mitjana

Emilio Villalba & Sara Marina

La Petita Joglaresa és el nou projecte d’Emilio Villalba i Sara Marina sobre música didàctica per a xiquetes i xiquets. La Juglaresa és un xiqueta que viu durant l’Edat mitjana. En les seves aventures, coneixerà a diferents personatges de la Història que ens conten com es feia música, com es tocava, com es cantava. Un viatge musical a l’edat mitjana.

Emilio Villalba i Sara Marina

Multi-instrumentistes i investigadors de la música antiga.

Emilio Villalba i Sara Marina són músics especialitzats en la recuperació i difusió de les músiques històriques entre els segles VIII-XVI. Porten més de 8 anys fent concerts per Espanya, Portugal i França, amb espectacles on conjuguen música, teatre, narrativa. En aquesta trajectòria han reconstruït amb l’ajuda de luthieres més de 40 instruments històrics, convertint els seus espectacles en un autèntic museu sonor en escena: violes, vihuelas, saltiris, zanfona, clavisimbalum, organetto…

Han participat en Festivals com a Pòrtic do Paradís, FeMàs, Maremusicum, Festival Sefardita, Noites d’Encant, IKFEM, Els heures Musicals, Festival Capritxos Musicals, Festival Tres Cultures, Nits als Jardins del Real Alcázar…, obtenint gran èxit de públic i crítica.

Col·leccionistes d’instruments històrics. La Fundació Instruments Musicals amb Història.

En 2017 creen la Fundació Instruments Musicals amb Història, que té com a fins la recerca, recuperació, posada en valor i difusió de la música antiga a través de la reconstrucció i utilització d’instruments musicals històrics. Amb els instruments que formen el patrimoni de la seva Fundació, el duet realitza tallers educatius, conferències i exposicions temporals.

Concerts: sorprendre i educar amb música.

Amb una cuidada posada en escena i un laboriós treball de reconstrucció i arranjaments musicals, els seus concerts contenen una selecció de peces que van des de les músiques d’Al Andalus i cançoners de la tradició sefardita, fins a la música de còdexs medievals, arribant al Renaixement Espanyol.

Sara Marina i Emilio Villalba es preocupen també pel públic infantil. És per això que han creat diversos projectes didàctics per als més petits en els què conjuguen el teatre de titelles amb el conte, com a eina d’aprenentatge i comunicació d’històries, narracions que es vesteixen de músiques amb els seus instruments medievals.

La seva Exposició “Instruments Musicals amb Història”, de caràcter itinerant, mostra al públic una gran varietat d’instruments històrics així com les fonts pictòriques i escrites que van servir per a la seva reconstrucció, realitzant durant la mateixa demostracions de cada instrument en mini recitals.

 

Aventuras musicales en la Edad Media

Emilio Villalba & Sara Marina

 La Pequeña Juglaresa es el nuevo proyecto de Emilio Villalba y Sara Marina sobre música didáctica para niños. La Juglaresa es un niña que vive durante la Edad Media. En sus aventuras, conocerá a distintos personajes de la Historia que nos cuentan cómo se hacía música, cómo se tocaba, cómo se cantaba. Un viaje musical al medievo.

 

Emilio Villalba y Sara Marina

Multi-instrumentistas e investigadores de la música antigua.

Emilio Villalba y Sara Marina son músicos especializados en la recuperación y difusión de las músicas históricas comprendidas entre los siglos VIII-XVI. Llevan más de 8 años trabajando en una amplia labor concertista por España, Portugal y Francia, con espectáculos donde conjugan música, teatro, narrativa. En esta trayectoria han reconstruido con la ayuda de luthieres más de 40 instrumentos históricos, convirtiendo sus espectáculos en un auténtico museo sonoro en escena: violas, vihuelas, salterios, zanfona, clavisimbalum, organetto…

Han participado en Festivales como Pórtico do Paraíso, FeMàs, Maremusicum, Festival Sefardí, Noites d’Encanto, IKFEM, Les heures Musicales, Festival Caprichos Musicales, Festival Tres Culturas, Noches en los Jardines del Real Alcázar…, obteniendo gran éxito de público y crítica.

 

Coleccionistas de instrumentos históricos. La Fundación Instrumentos Musicales con Historia.

En 2017 crean la Fundación Instrumentos Musicales con Historia, que tiene como fines la investigación, recuperación, puesta en valor y difusión de la música antigua a través de la reconstrucción y utilización de instrumentos musicales históricos. Con los instrumentos que forman el patrimonio de su Fundación, el dúo realiza talleres educativos, conferencias y exposiciones temporales.

Conciertos: sorprender y educar con música.

Con una cuidada puesta en escena y un laborioso trabajo de reconstrucción y arreglos musicales, sus conciertos contienen una selección de piezas que van desde las músicas de Al Andalus y cancioneros de la tradición sefardí, hasta la música de códices medievales, llegando al Renacimiento Español.

Sara Marina y Emilio Villalba se preocupan también por el público infantil. Es por ello que han creado varios proyectos didácticos para los más pequeños, como “Amadís y el tesoro de la Música”, “De Cuentos y Cuentistas de el Conde Lucanor” y “La Pequeña Juglaresa”. En estos espectáculos conjugan el teatro de títeres y marionetas, con el cuento, como herramienta de aprendizaje y comunicación de historias, narraciones que se visten de músicas con sus instrumentos medievales.

Su Exposición “Instrumentos Musicales con Historia”, de carácter itinerante, muestra al público una gran variedad de instrumentos históricos así como las fuentes pictóricas y escritas que sirvieron para su reconstrucción, realizando durante la misma demostraciones de cada instrumento en mini recitales.